Artikel 1 Definities

 1. Webvalue B.V (hierna: Webvalue) is een besloten vennootschap die zich richt op het ontwikkelen van websites, webshops, applicaties en het verlenen van Diensten met betrekking tot Online Marketing.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Webvalue en Webvalue de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Webvalue en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Webvalue en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het ontwerpen en ontwikkelen van website en webapplicaties, het leveren van domeinnamen, hostingdiensten en online marketing diensten, alsmede alle andere door Webvalue ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de website www.webvalue.nl.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Webvalue gesloten Overeenkomsten waarbij Webvalue Diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Webvalue overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Webvalue zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. Elk aanbod van Webvalue is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met Webvalue via de website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Webvalue zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een persoonlijke, digitale of telefonische opdrachtbevestiging.
 3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn zoals vermeld op de Website, het bestelformulier of in de offerte.
 4. Als Webvalue een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Webvalue kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Webvalue dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Webvalue deze schriftelijk bevestigt.
 6. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Webvalue.

 

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Webvalue zal zich inspannen de Diensten met zorg uit te voeren, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. Webvalue heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Webvalue de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Webvalue worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Webvalue aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Webvalue worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Webvalue zijn verstrekt, heeft Webvalue het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Webvalue zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Webvalue hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Webvalue dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 

Artikel 5 Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomt geldt voor een looptijd van 1 (één) jaar, indien het een hostingdienst voor het Content Management Systeem, Online Marketing of een domeinnaam betreft.
 2. De Diensten als bedoeld in Lid 1 lopen stilzwijgend door, indien er niet schriftelijk wordt opgezegd.
 3. Schriftelijke opzegging geschiedt uiterlijk 1 (één) maand voor de einddatum van de Overeenkomst.
 4. Alle andere Overeenkomsten eindigen van rechtswege indien de Diensten zijn afgerond of indien beide partijen hiervoor schriftelijke goedkeuring geven.

 

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Webvalue en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Webvalue doet haar best om een realistisch aantal uren op te nemen in haar kostenindicatie voor de uitvoering van de te leveren dienst en/of het te leveren product. Ingeval van urenoverschrijding, brengt Webvalue 50% van de urenoverschrijding in rekening bij opdrachtgever. De overige 50% neemt Webvalue coulancehalve en geheel onverplicht voor haar eigen rekening.
 3. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de
  oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 4. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit gevolgen hebben voor de uitvoeringstermijn. Webvalue is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de verlengde uitvoeringstermijn.
 5. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Webvalue op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Webvalue en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

 

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Webvalue is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Webvalue goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Indien er tussentijds wordt opgezegd, kan er door Opdrachtgever geen aanspraak gemaakt worden op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.
 3. Bij het afnemen van een hosting account is Webvalue gerechtigd de voor opdrachtgever geproduceerde internetsite te verwijderen van de server en verwijderd te houden tot het moment dat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Webvalue is bij het opnieuw publiceren van de site op het internet gerechtigd € 125,- set-up-kosten in rekening te brengen.
 4. Voorts is Webvalue bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Webvalue niet de gewenste kwaliteit kan leveren die haar gebruikelijk is, of indien blijkt dat de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen niet voortgezet kan worden, zullen Webvalue en Opdrachtgever in overleg tot een oplossing proberen te komen/een passende regeling treffen.
 6. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Webvalue gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Webvalue vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Webvalue op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 8 Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk, tenzij de werkzaamheden nog geen aanvang hebben genomen.
 2. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Webvalue.
 3. Bij annulering na ondertekening van de offerte zal een boete van 30% van het overeengekomen bedrag in de offerte, of het aantal reeds door Webvalue besteedde uren, in rekening worden gebracht.

 

Artikel 9 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro's en exclusief btw, tenzij anders vermeld.
 2. Het (uur)tarief wordt in de offerte bepaald. Webvalue is gerechtigd om het overeengekomen tarief te indexeren.
 3. Webvalue heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 4. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 5. In het geval van een opdracht tot het opstellen van een website dient de Opdrachtgever 25% van het totale bedrag uit de offerte te voldoen ter bevestiging van de Overeenkomst. 25% van het totale bedrag na het ontvangen van het ontwerp, 25% van het totale bedrag nadat 70% van het afgesproken aantal uren zijn geschreven. De resterende 25% dient Opdrachtgever te voldoen bij de lancering, tenzij anders overeengekomen. In het geval van een opdracht tot Online Marketing dient de Opdrachtgever 50% van het totale bedrag uit de offerte te voldoen ter bevestiging van de Overeenkomst en de resterende 50% bij het afronden van de opdracht, tenzij anders overeengekomen.
 6. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Webvalue mede te delen.
 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien Webvalue besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 9. Bij onenigheid over de juiste omvang van hetgeen Opdrachtgever aan Webvalue verschuldigd is, zullen de administratieve gegevens van Webvalue bepalend zijn, tenzij door Opdrachtgever schriftelijk tegenbewijs wordt geleverd.

 

Artikel 10 Service en garanties

 1. Opdrachtgever heeft recht op drie (3) maanden support na oplevering van de Dienst.
 2. Indien naar het oordeel van Webvalue hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of de website van Webvalue of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door updates, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Webvalue gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Hiervoor is geen toestemming van Opdrachtgever vereist.
 3. Webvalue is tevens gerechtigd om zonder toestemming van Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten indien deze aantoonbaar noodzakelijk zijn voor het functioneren van de Dienst. Hiervoor wordt voor maximaal twee (2) uur aan kosten doorberekend voor het standaard uurtarief als genoemd in artikel 9 Tweede lid.
 4. Indien meer dan twee (2) uur nodig is voor de service en support als bedoeld in het vorige Lid, is Webvalue slechts gerechtigd om de extra uren in rekening te brengen voor de Opdrachtgever indien Opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Hiervoor geldt het standaard uurtarief als genoemd in artikel 9 Tweede lid.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
 2. Webvalue is niet aansprakelijk voor schade op basis van onjuist advies indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 3. De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van de Diensten van Webvalue.
 4. Webvalue is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade en inkomstenderving.
 5. Webvalue is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.
 6. De Opdrachtgever vrijwaart Webvalue voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 7. Indien Webvalue aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Webvalue met betrekking tot haar Diensten.
 8. De aansprakelijkheid van Webvalue is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Webvalue niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Webvalue.
 10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 

Artikel 12 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Webvalue, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Webvalue zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Webvalue of van derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Webvalue overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Webvalue heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

 

Artikel 13 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Webvalue kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 14 Intellectuele eigendom

 1. Webvalue behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Webvalue geleverde zaken blijven eigendom van Webvalue en zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door Opdrachtgever in het kader van de Diensten. De hiervoor genoemde gegevens mogen niet door Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Webvalue worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht.
 3. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Webvalue van gegevens. Opdrachtgever zal Webvalue vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
 4. Het is Webvalue toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Diensten. Indien Webvalue door middel van technische bescherming de Diensten heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

 

Artikel 15 Identiteit van Webvalue

 1. Webvalue is bij de KvK geregistreerd onder nummer 58218335 en draagt btwidentificatienummer NL 852928919B01.
 2. Webvalue is gevestigd aan de Luttik Oudorp 90 (1811 MZ) te Alkmaar.
 3. Webvalue is per e-mail te bereiken via info@webvalue.nl of middels de website www.webvalue.nl en telefonisch op 072-5208585.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Webvalue en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Webvalue en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Holland.

 

Artikel 17 Slotbepalingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 24 december 2018.
 2. Deze Algemene voorwaarden staan vermeld op de website www.webvalue.nl en zijn te allen tijde opvraagbaar per e-mail, info@webvalue.nl.
Cookie-voorkeuren

Wij gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden voor statistische en analytische doeleinden om u de beste ervaring op onze website te bieden.

Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid
Wij geven om uw privacy

U kunt uw cookie-voorkeuren instellen door de verschillende hieronder beschreven cookies te accepteren of te weigeren

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Vereist
Voorkeuren

Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.